porównanie DNA i RNA

pierścionki zaręczynowe szczecin, obrączki szczecin, jubiler

Temat: ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
...w XIX wieku. 11.Rewolucje w Rosji i ich konsekwencje. Geografia 1.Konsekwencje po?o?enia Polski na Ziemi i w Europie (czynniki geograficzne i polityczne) 2.Zmiany granic Polski. Podzia? administracyjny Polski 3.Klimat w Polsce (czynniki geograficzne kszta?tuj?ce klimat w Polsce) 4.Wody Polski. Morze Ba?tyckie 5.Gleby w Polsce i ich przydatno?? rolnicza 6.Krainy geograficzne Polski 7.Ochrona przyrody w Polsce biologia 1. Porównanie DNA i RNA 2.Przedstaw rodzaje replikacji 3.Budowa i rodzaje chromosomów 4.Przebieg transkrypcji i translacji 5.Mutacje i jej rodzaje 6.W?a?ciwo?ci kodu genetycznego 7.Choroby genetyczne i ich dziedziczne uwrunkowania fizyka PR?D, INDUKCJA 1.Co to jest nat??enie pr?du?/wzór i jednostka/ 2.Prawo Ohma./wzór i jednostka/ 3.Opisz ??czenie szeregowe odbiorników./narysuj i napisz wzory/ 4.Narysuj...
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=93Temat: ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
...komórki i scharakteryzuj 3 z nich. 2.Przedstaw budow? uk?adu pokarmowego cz?owieka. 3.Przedstaw etapy trawienia bia?ek,cukrów i t?uszczy. 4.Wymie? zasady prawid?owego od?ywiania. 5.Budowa uk?adu oddechowego cz?owieka. 6.Mechanizm wentylacji p?uc u cz?owieka. 7.Schorzenia uk?adu oddechowego. 8.Budowa serca cz?owieka. 9.Porównanie t?tnic i ?y?. 10.Du?y i ma?y obieg krwi. 11.Schorzenia uk?adu krwiono?nego. III UL 1. Porównanie DNA i RNA. 2.Przedstawienie rodzajów replikacji. 3.Budowa i rodzaje chromosomów. 4.Przebieg transkrypcji i translacji. 5.Mutacje i jej rodzaje. 6.W?a?ciwo?ci kodu genetycznego. 7.Choroby genetyczne i ich dziedziczne uwarunkowania.
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=78


Temat: ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
II LO 1. Budowa i choroby serca. 2. Porównanie t?tnic i ?y?. 3. Du?y i ma?y obieg krwi. 4. Budowa uk?adu wydalniczego cz?owieka. 5. Tworzenie moczu. 6. Przebieg gametogenezy. 7. Budowa narz?dów rozrodczych cz?owieka. 8. Rozwój zarodkowy i p?odowy cz?owieka. IV LO 1. Porównanie DNA i RNA. 2. Budowa i w?a?ciwo?ci chromosomów. 3. W?a?ciwo?ci kodu genetycznego. 4. Replikacja i jej rodzaje. 5. Przebieg transkrypcji i translacji. 6. Mutacje i jej rodzaje. 7. Choroby genetyczne. VI LO Zagadnienia egzaminacyjne s? równoznaczne z tematami prac kontrolnych!!! 1. Miejsce cz?owieka w systemie istot ?ywych. 2. Przebieg antropogenezy. 3. Problemy wspó?czesnej ekologii. II UL...
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=93